Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Кабин Систем Груп"
ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на
www.shop.cabinsystem.com

Дефиниции
"НИЕ", "Кабин Систем Груп" ЕООД , "ДРУЖЕСТВОТО" – означава "Кабин Систем Груп‘‘ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр.Пловдив бул. Марица  №31А вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115770171, тел: 032/960769,
e-mail: csg1@abv.bg
"ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.
"ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.
"ЗПУ" – означава Закон за пощенските услуги.
"САЙТ" – означава уебсайта находящ се на www.shop.cabinsystem.com
"ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на
www.shop.cabinsystem.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през
Интернет.
"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на
потребителите (ЗЗП).
"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД).
"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за
пощенските услуги (ЗПУ).
"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който
и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на
линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се
съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн
магазина.

Регистрация
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна.
Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности
на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без
регистрация.

Общи
Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани
единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в
пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за
продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически
характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена
от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като” Кабин Систем Груп “ ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или
неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ
начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното
положение, както и при печатни грешки.

Цени
Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са
валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Кабин Систем Груп
ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.
Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват
всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Законова Гаранция. Информация за потребители
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със
законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно
чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на
потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо
от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на
потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.
112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от
законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП

Поръчки
Поръчки могат да се правят само чрез e-mail. След което ще получите потвърждение по телефона.

Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока по банков път.

Всички плащания се извършват само в български
лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето
изрично и безусловно съгласие да заплати на Кабин Систем Груп ЕООД в
пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока.
 
ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция
по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от
датата на покупка. След изтичане на този срок Кабин Систем Груп ЕООД  не поема
отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор
Договорът за продажба от разстояние между Кабин Систем Груп ЕООД и
ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на
потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Кабин Систем Груп ЕООД.

Преглед на стоката, рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я
прегледа. В случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от
придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от
българското законодателство документи, незабавно да информира лицето
извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като
потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е
доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари
и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство
документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по
правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им
гаранция.

Поверителност

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си
изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна,
предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани,
обработвани и използвани от Кабин Систем Груп ЕООД и/или упълномощени от
дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи
куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за
продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн
покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и
изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи
на Кабин Систем Груп ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от
дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството
цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали
предоставените от него лични данни се обработват и използват от Кабин Систем Груп
ЕООД, както и целите на обработката и използването. В допълнение на
казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава
безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична
писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни
свободно между Кабин Систем Груп ЕООД и съответната банка, пред която ползвателят
кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

Защита на личните данни

В настоящия текст под ТЪРГОВЕЦА се разбира Кабин Систем Груп ЕООД

ЕИК 115770171
Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията,
предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши
личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено
обслужване.

1. Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични
данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца
и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата
извършващи куриерска услуга, банки и др.

2. Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел
изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на
поръчаната стока.

* За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние
следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за
доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност
за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш имейл и
пр.


*! Ние НЕ изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние
нямаме право и не продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да
оформим счетоводно плащанията.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел
доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени
от Вас лица.

3. Потребителят по всяко време може да получи информация за това, дали
предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за
целите на обработката.

* При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви
предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или
заличим тези данни.


* Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние не
предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и
преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на
разположение под каквато и да било форма.

4.Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и
за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база
данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви
изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес.

5. „COOKIES”
В някои секции на сайта, ние ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме
предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните
корекции в нашия Интернет сайт. Cookies не са вируси. Те не представляват
каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър. Cookies
представляват идентификатори, които ние прехвърляме на хард диска на Вашия
компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър,
когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да
се наслаждавате максимално на посещението си.
В менюто “Помощ” на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен
начинът, по който вашият приема или отхвърля новите cookies или начинът, по
който той Ви съобщава кога получавате нова cookie. Когато посещавате този
сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те
включват Вашия Ай Пи адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет
доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта,
който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези
данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Ние
използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни
представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да
направим страницата по-интересна и удобна за ползване от потребителя.
За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние
следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за
доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност
за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл
и пр. Ние НЕ изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние
нямаме право и не продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да
оформим счетоводно плащанията.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел
доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени
от Вас лица.
Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като
такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на
Република България.
Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на
безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет.
Непълнолетни лица не трябва да предоставят лични данни без разрешението на
своите родители или настойници.
Под страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици,
които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и
личните данни.
Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще
бъдат оповестени в настоящата страница.